مدیریت پرینت

هدایت و راهبری شرکت رنگین نخ تبریز توسط هیئت مدیره و مدیر عامل توانمند این شرکت انجام می گیرد. مشخصات اعضاء تیم مدیریتی شرکت رنگین نخ تبریز بشرح زیر می باشد :

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره محمدعلی سهرابی فر
مدیر کارخانه و نایب رئیس هیئت مدیره عبدالحمید سهرابی فر
عضو هیئت مدیره احمد سهرابی فر