ماموریت و اهداف پرینت

- اهداف و برنامه های شرکت رنگین نخ تبریز به شرح ذیل میباشد:

 ماموریت شرکت رنگین نخ تبریز
خدمت به مشتریان و جلب رضایت آنان از طریق تولید و عرضه نخ رنگی رسالت شرکت رنگین نخ تبریز می باشد. شرکت با تکیه بر قابلیت های کارکنان خود و کارنامه درخشان سوابق خود ، ارتقاء روز افزون محصولات و ارزش آفرینی به مشتریان را زیر بنای تمامی فعالیتهای خودمی داند.
چشم انداز شرکت رنگین نخ تبریز
شرکت رنگین نخ تبریز مصمم است باپیاده سازی سیستم های مدیریتی ، اتکا بر کارکنان ، نوسازی فرآیندهای کاری، ارتقاء کمی و کیفی محصولات ، ضمن توسعه بازار نخ رنگی ، خدمات خود را به مشتریان بهبود بخشیده و یکی از شرکتهای صادر کننده ی محصولات نساجی و از برترین شرکتهای صنعت نساجی کشور در بازار نخ رنگی باشد.
ارزشهای شرکت رنگین نخ تبریز:شرکت رنگین نخ تبریز ارزشهای زیر را مبنای تمامی رفتارها و اقدامات خود قرار داده است:
- عملکرد عالی در تمامی فعالیتها
-  ارتقاء و بهبود مستمر فرآیندها
-  توجه به نظرات مشتریان و جلب نظر آنان
-  صداقت و امانتداری در ارتباط با مشتریان و جامعه
- حفظ و آسیب نرسانیدن به محیط زیست